POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web www.ioa.es (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de l’empresa Instituts Odontològics ASSOCIATS, SL (en endavant “IOA”) amb domicili social a PASSEIG C / DIPUTACIÓ, 238, 08007, BARCELONA, amb CIF nº B-58941832, i inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA, Tom 9568, Foli 96, Full 107.306, Inscripció 1º.

IOA garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que l’Usuari proporcioni en el Lloc Web i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a través del lloc web quedaran incorporats en els fitxers “USUARIS WEB / PACIENTS / currículum vitae”, creats i mantinguts sota la responsabilitat de IOA, degudament protegits i registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades .

b) Les seves dades personals són recollides amb les següents finalitats:

  • Programació de cites a petició de l’Usuari.
  • Facilitar als Usuaris informació relacionada amb els serveis prestats.
  • Remetre als interessats a participar en algun Acord de Col·laboració amb IOA informació relacionada.
  • Gestionar els Curriculum Vitae rebuts per incorporar-los a futurs processos de selecció de personal.
  • Remetre als interessats informació comercial sobre els serveis prestats, o sobre ofertes, cupons de descomptes, promocions i descomptes.
  • Enviar als sol·licitants el Newsletter corporatiu amb notícies d’actualitat sobre la cura i salut dental.
  • Resoldre consultes a través de canals habilitats a aquest efecte: Formulari de Contacte, email i telèfon d’atenció al client.

c) Per a la prestació de tractaments dentals IOA necessita conèixer dades de salut del Pacient, els que es consideren de Nivell Alt de Protecció segons la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. No obstant això, tot i que el tractament de dades resulta imprescindible per als serveis prestats per les Clíniques de IOA, sempre que obtinguem aquesta informació al Pacient serà degudament informat i les seves dades només seran tractades amb el seu consentiment exprés.

d) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal d’Usuaris i Pacients s’adoptaran les mesures de seguretat adequades per garantir la confidencialitat i evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el nivell de protecció establert per a cada tipus de dades, i segons el que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

e) IOA no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que l’Usuari / Pacient posi a la seva disposició per prestar serveis diferents als referits en l’apartat b) del present document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia o diferent a l’autoritzada pel titular d’aquestes dades.

f) IOA l’informa que les seves dades podran ser cedides a altres entitats o administracions públiques competents sempre que altres normatives així ens ho exigisquen, o a altres professionals del sector sanitari, quan sigui imprescindible per completar els tractaments mèdics-estètics prestats al Pacient.

g) Així mateix l’informem, que prèvia autorització i amb l’objectiu de remetre-li informació comercial sobre ofertes, descomptes, promocions, sobre nous productes i serveis relacionats amb la cura i salut dental, o bé sobre noves ofertes d’ocupació, les seves dades de contacte o el seu Curriculum Vitae podran ser cedits IOA.

h) L’Usuari d’aquest lloc web certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.

i) L’Usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o revocació del consentiment atorgat sobre el tractament de les seves dades personals, enviant a IOA carta degudament signada a la nostra adreça postal, abans indicada, on constin clarament les seves dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat o bé podrà remetre-ho a la següent adreça de correu electrònic: ioa@ioa.es.

j) L’usuari autoritza i consenteix el tractament que rebran les seves dades personals en els termes indicats anteriorment, marcant la casella d’acceptació que es troba al finalitzar cada formulari de recollida de dades disponible a través del Lloc Web.