AVÍS LEGAL

El lloc web www.ioa.es (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de l’empresa Instituts Odontològics ASSOCIATS, SL (en endavant “IOA”) amb domicili social a PASSEIG C / DIPUTACIÓ, 238, 08007, BARCELONA, amb CIF nº B-58941832, i inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA, Tom 9568, Foli 96, Full 107.306, Inscripció 1º.

IOA li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (en endavant, les “Condicions Generals”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que IOA podria modificar en el futur aquestes condicions generals, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim de que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, IOA informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals serà rebuda i solucionada contactant amb IOA a través del tel. 902.119.321 oa l’adreça de correu electrònic: ioa@ioa.es.

L’Usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix aquest lloc web, de conformitat amb la Llei, amb el contingut d’aquestes Condicions Generals i d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

1. Objecte

IOA subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals, així com a la Política sobre Tractament de Dades Personals (en endavant la “Política de Privadesa”).

L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals disponibles al lloc web, reservant-IOA el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si no està d’acord amb qualsevol dels extrems aquí disposats, s’ha d’abstenir respecte a l’ ús del mateix.

Així mateix l’Usuari queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Serveis

IOA ofereix a l’Usuari la possibilitat de:

• Conèixer tots els serveis prestats per IOA a través dels seus diferents Clíniques i mitjançant el propi lloc web.
• Localitzar els centres més apropiats a cada Usuari d’acord amb la seva localització.
• Concertar cites amb les Clíniques més properes.
• Obtenir informació detallada sobre tots els tractaments dentals prestats per les Clíniques.
• Rebre consells pràctics sobre cura i salut dental.
• Conèixer les empreses i col·lectius que actualment col·laboren amb IOA per a la promoció dels seus serveis i sol·licitar informació detallada si es desitja participar en algun Acord de Col·laboració.
• Subscriure a la borsa d’ocupació per a participar en processos de selecció de personal.
• Registrar-se com usuari del lloc web per accedir a cupons de descompte, ofertes, promocions i descomptes relacionats amb els serveis prestats.
• Sol·licitar l’enviament del Newsletter corporatiu per rebre notícies d’actualitat relacionades amb la cura i salut dental i amb els serveis prestats per les diferents Clíniques i centres associats a IOA.
• Realitzar qualsevol tipus de consulta sobre els serveis prestats per les Clíniques a través del Formulari de Contacte habilitat a l’efecte, email i telèfon d’atenció al client.

(D’ara endavant els “Serveis”).

3. Privacitat i Tractament de Dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, l’Usuari garantirà la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. IOA donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Política de Privacitat, i en tot cas sota estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En cas que l’Usuari consideri que IOA realitza un mal ús de les seves dades personals, podrà exercitar els drets que li atorga la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) enviant una comunicació per escrit al domicili de IOA indicat anteriorment.

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de IOA, qui té el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts, mantenint indemne a IOA de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per IOA, o pel tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. IOA és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas IOA l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Lloc Web

L’Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (Ii) les Condicions Generals del Lloc Web; (Iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web i fer ús dels serveis disponibles a través del mateix.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a IOA per la informació que faciliti.

L’Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de IOA o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de IOA i d’altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de IOA o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en els llocs web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(i) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

(iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o l’ordre públic.

(v) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(vii) Es trobi protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a IOA, sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(viii) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

(ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat inconsentida.

(x) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés a l’Usuari una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. L’Usuari serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a IOA qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya. Mentre l’Usuari no efectuï la notificació anterior, IOA quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

L’accés als serveis o continguts proporcionats a través del lloc web es realitzarà sota la responsabilitat dels Usuaris. En el cas que es tracti de menors d’edat o incapaços, la responsabilitat correrà a càrrec dels seus pares, representants o tutors legals, i aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per IOA.

6. Responsabilitats

IOA s’encarregarà de garantir, excepte causes de força major, el correcte funcionament del lloc web, evitant molèsties tècniques, treballs de manteniment en horari comercial, i qualsevol altra actuació que pugui limitar i / o parcialment interrompre les possibilitats d’ús del mateix per part dels Usuaris.

IOA no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines enllaçades a aquest lloc web, i que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. IOA no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes a través d’aquests llocs enllaçats.

IOA podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals. IOA no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

i. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de IOA.

ii. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

iii. Abús indegut o inadequat del lloc web.

iv. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

IOA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de Web. Així mateix, IOA queda exonerat de qualsevol responsabilitat per continguts i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència d’un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis.

L’Usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà a IOA indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu ús del lloc web. Així mateix, l’Usuari s’obliga a indemnitzar IOA enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

7. Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web de IOA, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de IOA.

El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web gestionats per terceres empreses associades a IOA. D’acord amb això, IOA no es responsabilitza del contingut d’aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o productes comercialitzats a través d’aquests llocs web gestionats per terceres empreses. Pel que qualsevol reclamació relacionada amb els serveis prestats a través dels mateixos, haurà de ser dirigida als titulars d’aquests llocs web.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web, exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que IOA recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (Ii) no podran falsejar la seva relació amb IOA ni afirmar que IOA ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de IOA; (Iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (Iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (V) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. IOA podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. IOA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.

8. Durada i terminació

Els serveis prestats a través del lloc web tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, IOA podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis prestats a través del lloc web. Quan sigui això possible, IOA anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

9. Força major

IOA no serà responsable en cas que hi hagi impossibilitat de prestar els serveis disponibles a través d’aquest lloc web, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

10. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals del domicili de IOA.

En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul en el seu conjunt . En aquests casos, IOA procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.